<address id="v1x5h"></address>
    <form id="v1x5h"></form>
    
    

     <sub id="v1x5h"><progress id="v1x5h"><cite id="v1x5h"></cite></progress></sub>
      <sub id="v1x5h"></sub>

      <sub id="v1x5h"><meter id="v1x5h"><dfn id="v1x5h"></dfn></meter></sub>

      Tiêu chu?n m?i
      ?? ?i?u khi?n t? xa và h? tr? t? xa.

      Gi?i pháp hàng ??u t?t c? trong m?t. Mua ho?c Nang c?p ngay h?m nay – ho?c t?i xu?ng mi?n phí ?? ph?c v? cho vi?c s? d?ng cá nhan.

      Discover Why

      400,000+ people

      Download TeamViewer Every Day

      H?n 1,8 t?

      thi?t b? ???c k?t n?i

      H?n 40 tri?u

      phiên m?i ngày

      Gi?i pháp Dành cho N?i làm vi?c K?t n?i, An toàn

      TeamViewer là th??ng hi?u s? 1 th? gi?i v? các gi?i pháp k?t n?i t? xa. Th?ng qua các c?i ti?n c?ng ngh? và m?ng l??i toàn c?u v? cùng an toàn và nhanh chóng, chúng t?i ?ang khi?n th? gi?i tr? nên thu g?n h?n— ki?n t?o ???ng l?i h??ng t?i kh?ng gian làm vi?c toàn c?u th?c s?.

      Truy c?p Máy tính T? xa ??n gi?n & An toàn

      TeamViewer cho phép b?n truy c?p và ?i?u ki?n t? xa các máy tính và máy ch? t? b?t k? ?au, qua k?t n?i 3G ho?c t?t h?n là qua k?t n?i internet. Truy c?p này kh?ng nh?n d?ng thi?t b? và hoàn toàn b?o m?t. B?t k? ?i?n tho?i th?ng minh hi?n ??i nào c?ng có th? là ph??ng ti?n ti?p c?n n?i làm vi?c c?a b?n.

      H?Y T? MìNH TR?I NGHI?M

      Gi?i pháp H? tr? T? xa ???c ?a thích trên Th? gi?i

      H?n 20 tri?u phiên h? tr? di?n ra hàng ngày trên n?n t?ng TeamViewer. V?i tính n?ng m? hóa AES 256Bit và các trung tam d? li?u ???c ch?ng nh?n ISO27001, vi?c h? tr? khách hàng & nhan viên ch?a bao gi? an toàn và d? dàng ??n th?. Gi?ng nh? b?n ?ang ng?i c?nh h?, cung c?p s? tr? giúp c?n thi?t, vào th?i ?i?m h? c?n nh?t.

      H?Y T? MìNH TR?I NGHI?M

      H? tr? t? xa – v?i Th?c t? T?ng c??ng

      TeamViewer Pilot là gi?i pháp Th?c t? T?ng c??ng cho phép b?n tr? giúp kh?c ph?c các s? c? t?i ch? – dù b?n có ? xa ??n ?au. H? tr? t?i ch? t? xa cho nhan viên ho?c khách hàng th?ng qua vi?c kh?c ph?c s? c?, gi?i quy?t v?n ??, cài ??t s?n ph?m và nhi?u h?n n?a. Giúp gi?i pháp tr? nên r? ràng b?ng cách g?n th? các ??i t??ng ?? cung c?p h??ng d?n tr?c quan trên màn hình, ngoài vi?c s? d?ng gi?ng nói c?a b?n.

      H?y t? mình tr?i nghi?m

      S? b?o m?t & riêng t? c?a b?n
      lu?n là ?u tiên c?a chúng t?i

      S? d?ng TeamViewer ?? h? tr? thi?t b? di ??ng.

      TeamViewer là c?ng ngh? h? tr? t? xa duy nh?t trên th? gi?i cho phép truy c?p và ?i?u khi?n màn hình thi?t b? LIVE iOS t? b?t k? máy tính ho?c thi?t b? di ??ng nào. T?t c? thi?t b? Android ??u có th? truy c?p gi?ng nhau, ?i?u này giúp chúng t?i tr? thành n?n t?ng ly t??ng ?? h? tr? các nhan viên trong BYOD ho?c t? ch?c l?n v?i m?i lo?i thi?t b? c?a nhan viên.

      Remote control software connects multiple devices
      TeamViewer Pilot augmented reality support app

      Th?c t? t?ng c??ng ?ang thay ??i ranh gi?i c?a h? tr? t? xa

      Gi?i pháp th?c t? t?ng c??ng c?a TeamViewer, TeamViewer Pilot, cho phép b?n có th? kh?c ph?c các s? c? ngoài màn hình – dù b?n ? xa ??n ?au. Xem nh?ng gì khách hàng c?a b?n nhìn th?y và cung c?p s? h? tr? b?ng hình ?nh b?ng cách v? ho?c làm n?i b?t trên màn hình các ??i t??ng trong th? gi?i th?c. T?i xu?ng ?ng d?ng TeamViewer Pilot ngay và k?t n?i nó v?i máy khách TeamViewer c?a b?n, ho?c tìm hi?u v? cách b?t ??u:

      Nha?n ca?c giao di?ch ???c quyê?n va? tin t??c m??i nha?t ??ng ky? nha?n ba?n tin
      www445544大众图库免费

         <address id="v1x5h"></address>
         <form id="v1x5h"></form>
         
         

          <sub id="v1x5h"><progress id="v1x5h"><cite id="v1x5h"></cite></progress></sub>
           <sub id="v1x5h"></sub>

           <sub id="v1x5h"><meter id="v1x5h"><dfn id="v1x5h"></dfn></meter></sub>

              <address id="v1x5h"></address>
              <form id="v1x5h"></form>
              
              

               <sub id="v1x5h"><progress id="v1x5h"><cite id="v1x5h"></cite></progress></sub>
                <sub id="v1x5h"></sub>

                <sub id="v1x5h"><meter id="v1x5h"><dfn id="v1x5h"></dfn></meter></sub>